കെസിബിസി പ്രഖ്യാപിച്ച യുവജന വർഷാരംഭത്തിന് 2024 ജനുവരി 28 ന് പിലാത്തറ കൃപാഗ്നി ബൈബിൾ കൺവെൻഷന്റെ സമാപന ദിവസം അഭിവന്ദ്യ അലക്സ് പിതാവും യുവജനങ്ങളും തിരി തെളിയിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.