2033 ൽ സഭ എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെ അസ്പതമാക്കി CCBI നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഏകദിന വർക്ക്  ഷോപ് 19-02-2024 രാവിലെ 9.30 ന് അഭിവന്ദ്യ അലക്സ് വടക്കുംതല പിതാവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.